Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności oraz zgodnej współpracy jest między innymi Rada Parafialna.

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego. Jej skład powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii. Przewodniczy jej ks. Proboszcz, a tworzą parafianie mianowani z urzędu (przez ks. Proboszcza) oraz wybierani przez wiernych parafii w wyborach.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie rady powinni docierać do parafian stojących z dala od kościoła lub zachwianych w wierze. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii.

W naszej parafii Rada wspomaga Proboszcza między innymi w zbiórkach pieniędzy na remont i rozbudowę naszego Kościoła, w organizowaniu prac budowlanych oraz przygotowywaniu uroczystości kościelnych. Opinie wyrażane przez członków Rady na zebraniach są głosem Parafian. Dlatego każdy z Was może zgłaszać swoje propozycje i uwagi do Rady Parafialnej. Można je kierować bezpośrednio do każdego z członków Rady jak również pocztą elektroniczną na adres: wysokaswmagdalena@diecezja.pl

Skład Rady Parafialnej:

Przewodniczący: Ks. Sławomir Półtorak
1. Andrzej Gałuszka
2. Adam Jeziorski
3. Stanisław Kawiak
4. Maria Korzeniowska
5. Maria Malinowska
6. Małgorzata Ptaś
7. Janina Pyrek
8. Marta Pyrek
9. Bogdan Szydłowski
10. Piotr Traczyk
11. Maria Wodniak
12. Teresa Żak